Den 31 december stängs Rörelsernas museum ned till följd av regeringens budgetbeslut för 2021

Rörelsernas museum startade med en förstudie baserad på samtal med medlemmar från olika sociala rörelser, nationella minoriteter, forskarsamhället, ungdomar, lärare, aktivister och museipersonal, som ägde rum runt om i landet under 2016 och 2017. De som deltog i dessa dialogmöten hävdade att skapandet av en ny institution med ett nationellt mandat skulle göra att aktörer som hade liten möjlighet att få genomslag i det offentliga samtalet skulle påverka hur vi berättar om och förstår migration och demokrati.

Rörelsernas museum syftade inte bara till att prioritera historiskt marginaliserade röster i sina utställningar utan inkluderade också dessa i sin tidiga utveckling och ledning. Rörelsernas museum strävade efter att upprätta en ny modell för museiengagemang för de grupper som institutionen ville tjäna genom att demokratisera sina processer för forskning, förmedling, insamling, kuratering och design. Museets verksamhet planerades utifrån vetskapen att en del människor är hindrade från att ta plats i olika offentliga rum och institutioner därför att dessa många gånger är med och återskapar samhällets mönster av underordning och objektifiering.

Det var människor och idéer i rörelse som skapade Rörelsernas museum. Genom att låta institutionen stötta människor i deras undersökningar av historien, samhället och kulturen tvingades vi som arbetade vid Rörelsernas museum att tänka om museets roll som institution och formulera om grunden för vår professionalitet som museianställda. Frågorna om hur kulturinstitutioner kan öppnas upp ställs i dag av många inom kulturarvssektorn. Eftersom Rörelsernas museum började sitt arbete utan ärvda samlingar eller arkiv, och på så vis var frigjort från den historia av nationsbygge och kolonialism som präglat många kulturinstitutioner, var museet särskilt väl positionerat för att arbeta med dessa frågor tillsammans med människor i rörelse.

Museet anknöt till idén om museet som en öppen plats för möten och samtal. Omvärlden fick under resans gång uppleva ett museum som skapas av människor i rörelse stärker och breddar förståelsen av demokrati, migration, mänskliga rättigheter och människors inflytande i samhället genom att verka för allas rätt till sin egen historia. Museet strävade kontinuerligt efter att skapa ett rum där alla får höras, synas och inkluderas på lika villkor samt aktivt söka upp dolda och glömda berättelser för att bredda det offentliga samtalet om demokrati, migration och vår gemensamma historieskrivning. 

Vi från museet vill rikta ett stort tack till alla er som bidragit med er kraft, energi och kunskap för att bygga Rörelsernas museum med oss. Vi önskar att alla fortsätter att synliggöra olika kulturarv och rättighetskamper som har format och än idag formar Sverige. De idéer och metoder som byggde Rörelsernas museum är i fortsatt rörelse och lever kvar hos många som berörde och berördes av verksamheten.

Tack!

 

NYHETER

Här hittar du de senaste nyheterna kring museets utveckling, vad arbetsgruppen gör, vilka museet samarbetar med eller vilka konferenser, seminarier eller möten som är på gång. Här får du löpande information om smått och gott. Här publiceras också intervjuer, artiklar och tips på evenemang, workshops eller annan information relaterat till museet. Vi finns även på sociala medier där du kan följa arbetsgruppen och museets utveckling. Följ oss här!

OM MUSEET

Det är inte varje dag ett nytt museum skapas från grunden, därför är det viktigt att bygga upp Rörelsernas museum  noggrant, varsamt och i delaktighet. Förstudien bakom Rörelsernas museum visar att det finns behov av att synliggöra flera olika kulturarv, rättighetskamper och berättelser om demokrati och migration, som har format och än idag formar Sverige. Museet är i ständig rörelse och växer fram i bred dialog med civilsamhällets rörelser – med forskare, museiprofessionella, ungdomar, aktivister och det fria kulturlivet. 

 

PROGRAM

Här hittar du museets program. Museet arbetar just nu med föreläsningar, lunchsamtal, dialogmöten, konferenser, workshops, festivaler och filmvisningar. Stora delar av programmet tas fram i samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer. Syftet med programmet är att arbeta fram både innehåll och metoder till det fullskaliga museet. 

ARBETSRUM

Arbetsrummet på Bergsgatan 20 i Malmö är en mötesplats med två mål – att samla kunskap inför det fullskaliga museet och att stärka relationer till olika grupper med intresse för museet. Delaktighet och samarbete med olika intressegrupper är kärnan i museets framväxt.

PUBLIKATIONER

Här finns rapporter och annan dokumentation som Rörelsernas museum har tagit fram. Här hittar du även dokumentation om Safe Havens och Women Making Herstory, verksamheter under Rörelsernas museum. En av de viktigaste publikationerna som har lett fram till Rörelsernas museum är förstudien (2017) “Rörelsernas museum – förstudie om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö”.

KONTAKT

Välkommen att kontakta oss för att få information om museets uppdrag, olika projekt och arrangemang eller för att komma i kontakt med personalen som jobbar här. Du hittar även information om eventuella lediga jobb.

Uppdraget
Mer om MoM
Dialogmöten
Museets fyra hjul
Samarbeten
Tidslinje

Höst 2019
Vår 2020
Talks
Seminarie

Vill du/ni vara med?
Låna lokal
Adress

Just nu
Intervjuer
Nyhetsbrev
Filmer

Rörelsernas museum
     Rapport 2018
     Appendix 2018
     Rapport 2017
     Forskaressäer 2017
     Vad vi hörde, vad vi såg! 2017
     Dialogmöte 2018

Safe havens
     Safe havens

MME
      XXXXXX

Women making herstory
      XXXXXX

Organisation
Om oss
Lediga jobb