OM MUSEET

Rörelsernas museum är ett nytt nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö. Museet är ett resultat av en förstudie som resulterade i att utgå från civil samhällets perspektiv på demokrati och migration. Förstudien som pågick mellan januari 2016 och april 2017 visade att det bland annat att det finns ett stort behov av att synliggöra flera olika kulturarv och rättighetskamper som har format och än idag formar Sverige. Det blev också tydligt att det finns förhoppningar om att ett nytt nationellt museum för demokrati och migration kompletterar ensidiga perspektiv på berättelser om migration, sociala rörelser och demokrati med flera olika berättelser. Idag står museet inför uppgiften att bygga fram ett nytt museum från grunden inom loppet av fem år. Museet utvecklas på uppdrag av staten och Malmö stad. Museet drivs av en arbetsgrupp inom kulturförvaltningen i Malmö stad.

UPPDRAGET

Rörelsernas museum har i uppgift, att i nära samverkan med civilsamhället, skapa en bredare förståelse för migra­­tion och demokrati, genom att utforska samarbetsformer och skapa rum för berättelser, konstnärliga uttryck och kunskaps­pro­duk­­tion. Rörelsernas museum fullföljer sitt uppdrag genom att vara öppet för den bredd och det djup av ­röster, ­perspektiv och kun­skap som samhället rymmer samt skapar möjlighet för en aktiv delaktighet i museets ­verksamhet såsom: insamling, dokumentation, forskning samt utställnings- och program­verk­sam­­het.

VISION

Rörelsernas museum stärker och breddar förståelsen av demokrati, migration, mänskliga rättigheter och männi­skors inflytande i samhället genom att verka för allas rätt till sin egen historia. Museet ska kontinuerligt sträva efter att skapa ett rum där alla får höras, synas och inkluderas på lika villkor samt aktivt söka upp dolda och glömda berättelser för att bredda det offent­liga samtalet om demokrati och migration och vår gemen­samma historieskrivning.

VERKSAMHETER

Rörelsernas museum ska utvecklas under de kommande ca fem åren där ägandeskap, lokalisering av byggnaden, innehåll, organisation och form för hur det ska drivas ska utvecklas och beslutas. Under Rörelsernas museum har det organiserats en del verksamheter som berör Rörelsernas museum områden. Kulturförvaltningen i Malmö stad fick kommunstyrelsens uppdrag att dra igång utvecklingen av museet eftersom förvaltningen har redan ett mångårigt arbete med yttrandefrihetsfrågor, demokrati, synliggörande av migrantkvinnors arbete i Malmö, genom Women Making Herstory. Arbetsgruppen som leder utvecklingen av museet har även jobbat med skapandet av internationella plattformar såsom Memory Migration Encounter, för konstnärliga uttryck och utvecklat en serie nätverkskonferenser om yttrandefrihet som är en mötesplats för människorättsaktivister inom kultur och akademin, så kallad Safe Havens. Inom dessa verksamhetsområden kommer en hel del programpunkter att skapas som på ett eller annat sätt ska nära utvecklingen av museet.

DIALOGMÖTEN

Dialogmöten är ett avslappnat och informellt möte, som varierar i storlek, mellan museet och civilsamhället där förutsättningar och inriktning för museiverksamheten diskuteras. Inför ett dialogmöte skickar museet ut öppna inbjudningar till olika kulturutövare, kulturinstitutioner, organisationer, aktivistgrupper, sociala rörelser bland andra. En viktig del av planeringen inför mötena är att utforma dialogsessionerna på ett sätt som ger alla deltagare möjlighet att på ett eller annat sätt komma till tals. Det främsta syftet med dialogmötena är att klargöra hur intressentgruppen (deltagarna) ser på museets befintliga och framtida museipraktik. Andra syften är att identifiera viktiga frågor enligt intressentgruppen, och att diskutera former för dialog och samverkan. Genom dialogmötena byggs kunskap upp och stöttar upp utvecklingen av museet. Konkreta uttryck som hittills har påverkat utvecklingen av museet är valet att bygga museet kring muntlig historia. Det finns behov av att synliggöra och gräva fram osynliga och gömda berättelser om demokrati och migration. Från dialogmötena fångade arbetsgruppen in önskan om t ex ett kök där man kan samlas kring och prata är ett bra sätt umgås och komma på idéer. Deltagarna ville gärna se en plats som är transparent, öppen, som har låga trösklar och har en vardagsrumskänsla. Genom studiebesök och återkoppling från dialogmöten har Rörelsernas museum därför byggt arbetsrummet utefter en blandning av idéer från dialogmöten och information från studiebesök.

SAMARBETEN

Rörelsernas museum kommer ingå i olika typer av samarbeten med civilsamhällets organisationer, museisektorn och med akademin. Genom samarbeten kan museet utveckla de olika delarna som museet behöver inför öppnandet av det fullskaliga museet. Under 2020 kommer flera samarbeten att utvecklas och de kommer listas här. Några samarbeten utvecklas som icke-juridiskt bindande avtal, som kallas Memorandum of Understanding, andra samarbeten är mer löpande eller sporadiska.

Samarbete med Raoul Wallenberg Institutet

Under våren 2019 skrevs det ett Memorandum of Understanding med Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet. Samarbetet handlar om att skapa olika typer av akademiska, icke-akademiska och pedagogiska aktiviteter som gemensamma forskningsprojekt, samarbete kring innehåll inför museets utställningar, genomföra gemensamma workshopar och konferenser och utveckla online-kurser för att nämna några exempel

MER OM RÖRELSERNAS MUSEUM

Rörelsernas museum är svaret på en omfattande förstudie som undersökte förutsättningarna för att skapa ett nytt nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö. Under denna förstudie som varade mellan 2016 och 2017 startades en bred dialogprocess. I studien ingår över 600 personer från Kiruna till Malmö, 164 organisationer från civil­­­­sam­­­häl­­let, forskare, ungdomar, utövare från det fria kulturlivet, folkrörelser, aktivister, minoritetsgrupper, ursprungsbefolknings-grupper, aktivister och yrkesverksamma inom museisektorn. Under förstudiearbetet lades grunden till en samverkansmodell som låter uppbyggnaden av museet vara just en rörelse, en levande process som bygger på inkluder­ande metoder redan från start. Ett av förstudiens resultat visar att museer med lokal förankring ofta lyckas bäst med samverkan och inkludering. Rörelsernas museum förväntas växa varsamt fram med det lokala som spegel för det nationella och internationella och i sin praktik behålla närheten till civilsamhället, dess organisationer och rörelser. Dialogprocessen kommer därför de kommande fem åren att fortsätta runt om i landet. Museet kommer från och med våren 2019 att flytta in i en tillfällig workshoplokal på Bergsgatan 20 i centrala Malmö. Lokalen kommer att användas för att skapa innehåll, metoder och testa idéer inför etablerandet av ett fullskaligt nationellt museum för demokrati och migration i Malmö. Dörrarna till det fullskaliga museet förväntas öppnas upp cirka 2024.

Här hittar du länk till förstudien och råmaterial